ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №32 "ТОПОЛЬОК" м. ГІРНИК

НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА ДНЗ

ПОГОДЖЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти міської ради                                      Рішення міської ради

Начальник відділу освіти                                        від ____________2014 року

___________І.Л.Охомуш                                         № ____________________

від ___________2014 року                                       Міський голова

                                                                                    ____________ В.В.Ремізов

 

 

 

СТАТУТ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 32 «ТОПОЛЬОК»

 

 

ясла-садок комбінованого типу

комунальної форми власності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Прийнято загальними

                                                                                    зборами трудового

                                                                                    колективу закладу  

                                                                                    від 15.08. 2014 року

                                                                                    протокол  № 6

 

 

 

                                                                 2

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 32 «ТОПОЛЬОК» ясла-сад комбінованого типу комунальної форми власності (далі – ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД) створено на підставі рішення Селидівської міської ради від «26» липня 2000 року, № 229 «Про затвердження актів прийому-передачі дошкільних закладів з балансу підприємств ДХК «Селидіввугілля» до міської комунальної власності територіальної громади м.Селидового. 

            1.2. Юридична адреса ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 85487, Донецька область, місто Гірник, вулиця Леніна,будинок 6, телефон 5-12-82.

            1.3. Засновником ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є Селидівська міська рада. Фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, здійснює Гірницька міська рада, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх  господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

            1.4. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД в своїй  діяльності  керується Конституцією    України   (254к/96-ВР),    Законами    України "Про освіту"  (1060-12),  "Про  дошкільну освіту" (2628-14), Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12   березня   2003 р. N 305 (305-2003-п),    іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

            1.5. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД  є  юридичною  особою, має печатку і  штамп встановленого зразка, бланки з  власними  реквізитами, реєстраційний  рахунок  в  органах  Державного  казначейства.

            1.6. Головною  метою  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  є  забезпечення реалізації   права   громадян   на   здобуття  дошкільної  освіти, задоволення  потреб  громадян  у  нагляді, догляді та оздоровленні дітей,  створення  умов  для  їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

            1.7. Діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей;

- формування їх особистості, розвиток  творчих  здібностей  та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- організація роботи щодо обробки персональних даних працівників закладу, дітей в базах персональних даних «Вихованці ДНЗ», «Працівники ДНЗ» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

            1.8. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чиним законодавством, Положенням (305-2003-п) та даним статутом.

            1.9. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

                                                                  

                                                         3

 

- реалізацію  головних  завдань  дошкільної  освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" (2628-14);

- забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальльно - технічної бази.

            1.10. Взаємовідносини  між ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

            1.11. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД має право здійснювати обробку персональних даних працівників закладу, дітей в базах персональних даних «Вихованці ДНЗ», «Працівники ДНЗ» та їх захисту від незаконної обробки та незаконного доступу до них.

             

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

            2.1. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД за проектною потужністю розрахований на 220 місць, 12 вікових груп.

            2.2. Групи загального розвитку комплектуються за віковими, різновіковими ознаками. Спеціальні групи комплектуються для дітей з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення. Комплектування груп раннього віку до двох років в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється лише за умови створення належних санітарних вимог, матерально-технічного забезпечення.

            2.3. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ функціонують групи: 6 - загального розвитку, 1 - спеціальна для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (далі – ФФНМ).

            2.4. Всі групи в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ з денним режимом перебування дітей.

            2.5. Наповнюваність груп у  ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ становить:

- для дітей віком до одного року  - 10 осіб;

- для дітей віком від одного  до трьох років – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- для дітей з ФФНМ – до 12 осіб;

- в оздоровчий період – до 15 осіб з урахуванням щоденного відвідування вказаної наповнюваності – до 100%.

            2.6. Прийом дітей до ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

            Для  зарахування  дитини  у  ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД необхідно пред'явити: медичну довідку про стан здоров'я дитини, медичну довідку про епідеміологічне оточення, для зарахування до групи компенсуючого типу

                                                      4

 

додатково (висновок психолого-медико-педагогічної консультації, направлення місцевого органу управління освітою), свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційного коду дитини, документа для встановлення батьківської плати, згоду батьків на обробку персональних даних.

            2.7.  За  дитиною  зберігається  місце  у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у  разі  її  хвороби, карантину,  санаторного  лікування,  на  час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

            2.8.   Відрахування   дітей   із   ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ даного типу;

- у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

            2.9. Адміністрація ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ письмово повідомляє  батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

            2.10. Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

            2.11. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, або не відвідують дошкільні заклади з інших причин (відсутність чи віддаленість дитячих установ, фізична неспроможність батьків водити дитину до закладу тощо).

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

            3.1. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

            Вихідні дні субота, неділя, святкові.

            3.2.  Щоденний графік роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: початок роботи з 7 години 00 хвилин - закінчення роботи о17 годині 30 хвилин.

            3.3. Щоденний графік роботи всіх груп ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ становить 10,5 годин.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

            4.1. Навчальний  рік  у  ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

 

                                                          5

 

            З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ проводиться оздоровлення дітей.

            4.2. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний  рік та період оздоровлення.

            4.3. План роботи ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ схвалюється  педагогічною  радою  закладу, затверджується завідувачем  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   і  погоджується  з  відповідним органом управління освітою – відділом освіти Селидівської міської ради.

            План роботи  закладу  на  оздоровчий  період  додатково погоджується  з територіальною санітарно-епідеміологічною службою - Селидівським міжміським Управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області.

            4.4. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначена українська мова навчання і виховання дітей.

            4.5. Навчально-виховний    процес   у   ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ здійснюється за програмами, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України чи схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України на початок навчального року.

            4.6. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД організовує освітній процес за пріоритетними напрямами відповідно до природних нахилів та здібностей дітей, обирає программу з варіативних, затверджених МОН.

            4.7. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ організована з урахуванням інтересів та здібностей вихованців, запитів батьків, наявних матеріальних умов гурткова робота, зміст якої визначається авторськими програмами складеними керівниками гуртків на основі власної педагогічної діяльності, узгоджені з освітньою програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України і відображається у річному плані роботи.

            4.8.  ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД не надає додаткові освітні послуги.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

            5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі укладених договорів про закупівлю продуктів харчування. Постачання продуктів харчування  і продовольчої сировини здійснюється спеціальним автотранспортом.

            Територіальною санітарно-епідеміологічною службою на кожну автомашину видано санітарний паспорт терміном на один рік. Водій автотранспорту, а також особи, що супроводжують продукти у дорозі і виконують вантажно-розвантажувальні роботи мають особові медичні

 

                                                               6

 

книжки з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом.

            5.2. У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ встановлено  триразове харчування: сніданок, обід, вечеря.

            5.3. Контроль   за   організацією   та   якістю   харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації  продуктів  покладається  на  медичних  працівників  та завідувача ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

            6.1. Медичне   обслуговування   дітей   ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі Комунального закладу «Селилівський центр первиної медико – санітарної допомоги» Гірницька лікарська амбулаторія №4 на підставі договору.

            6.2.   Медичний  персонал  здійснює  лікувально-профілактичні заходи,  в  тому  числі  проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль   за   станом здоров'я, фізичним   розвитком  дитини, організацією фізичного   виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом   та  якістю харчування.

            6.3. ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД надає приміщення і забезпечує  належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

            7.1.  Учасниками  навчально-виховного  процесу  у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні  працівники, медичні працівники, помічники вихователів,  батьки  або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

            7.2. За   успіхи   у   роботі   встановлюються   такі   форми матеріального та морального заохочення: подяка з занесенням в трудову книжку; грамоти, подяки, знак Відмінника освіти України Міністерства освіти і науки України; грамоти, подяки Селидівської міської ради; грамоти, подяки відділу освіти міської ради; грамоти, подяки Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації; грошові премії за участь у конкурсах, з нагоди професійних свят.

            7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

                                                              

                                                           7

 

- безпечні та нешкідливі для здоров'я  умови  утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації,  що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного  насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

            7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати  участь  в  покращанні  організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

            Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ у встановленому порядку;

- своєчасно   повідомляти   ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД про  можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

            7.5.  На посаду педагогічного працівника ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ приймається  особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує  результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

            7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами  України "Про освіту" ( 1060-12 ),  "Про дошкільну освіту" (2628-14 ) іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

            7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на  вільний  вибір  педагогічно  доцільних  форм,  методів  і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на  підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводит в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на   соціальне  та  матеріальне  забезпечення  відповідно  до законодавства;

- об'єднуватися  у  професійні  спілки  та  бути  членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством

                                                           

                                                      8

 

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

            7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати  статут, правила  внутрішнього  розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-  дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати  емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм  експлуатації  та  дій,  які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати  участь  у  роботі  педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних   з   підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження завідувача;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

            7.9. Педагогічні та  інші працівники приймаються на роботу до ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ за наказом відділу освіти, інші працівники приймаються на роботу завідувачем.

            7.10. Працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ несуть відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

            7.11.  Працівники  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ у  відповідності  до статті 26 Закону  України  "Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) проходять періодичні безоплатні  медичні  огляди 2 раза на рік у Комунальному  закладі «Селидівський центр первиної медико -  санітарної допомоги», Гірницькій  лікарській амбулаторії  № 4.

            7.12.  Педагогічні  працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ підлягають атестації  яка  здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового  положення  про  атестацію  педагогічних працівників України,  затвердженого  Міністерством освіти і науки України.

            7.13.  Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують статут,  правила  внутрішнього  розпорядку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, не виконують   посадових   обов'язків,  умови  колективного  договору (контракту)   або   за  результатами  атестації,  не  відповідають займаній  посаді,  звільняються  з  роботи  відповідно  до чинного законодавства.

 

                                                                                                                                                                                     

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

            8.1. Управління   ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ здійснюється   його засновником Селидівською міською радою, відділом освіти міської ради

 

8.2. Безпосереднє  керівництво  роботою  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснює  його  завідувач, який   призначається   і звільняється з

посади засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

            Завідувач ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

- відповідає   за   реалізацію   завдань   дошкільної   освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" (2628-14),  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ і  відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

- видає  у  межах  своєї  компетенції  накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує  штатний  розклад  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ за  погодженням  із відділом освіти міської ради;

- контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує   правила   внутрішнього   трудового   розпорядку, посадові  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  і  правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,    виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує    творчі    пошуки,  дослідно-експериментальну   роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють

                                                             

 

 

 

 

                                                       10

 

            8.3. Постійно діючий колегіальний орган у ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ - педагогічна рада.

            До   складу   педагогічної  ради  входять:  завідувач, вихователь-методист,   педагогічні  працівники,  медичні  працівники,  інші спеціалісти.   Можуть   входити   голови  батьківських  комітетів. Запрошеними  з  правом  дорадчого  голосу можуть бути представники громадських  організацій,

                                                           

педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

            Головою педагогічної ради є завідувач ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.

            Педагогічна рада ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

- розглядає  питання  навчально-виховного процесу в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ та приймає відповідні рішення;

- організує  роботу  щодо  підвищення кваліфікації педагогічних працівників,   розвитку   їх   творчої   ініціативи,  впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає   рішення   з  інших  питань  професійної  діяльності педагогічних працівників.

            Робота  педагогічної  ради  планується довільно відповідно до потреб ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

            Кількість     засідань     педагогічної     ради    становить 4 рази на рік.

            8.4.  Органом  громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються два рази на рік.

            Кількість   учасників   загальних   зборів  трудового колективу від  працівників ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ відповідає кількості працюючих на день проведення засідання, батьків по одному представнику батьківського комітету з кожної групи.

            Термін їх повноважень становить один рік.

            Рішення   загальних   зборів  трудового колективу приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

            Загальні збори трудового колективу:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають  раду  ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують  звіт завідувача закладу, голови ради ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  з  питань  статутної  діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають   питання   навчально-виховної,   методичної   та фінансово-господарської діяльності ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;- затверджують 

                                                   11

основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 8.5.У період  між  загальними зборами діє рада ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Кількість засідань ради визначається за потребою.

            Засідання  ради  дошкільного  закладу  є  правомірним, якщо в ньому  бере  участь  не  менше  двох  третин її членів (працівники ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, батьки, засновники, спонсори та інші).

            Рада  закладу  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає  питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти

зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення й використання бюджету закладу, вносить   пропозиції   щодо   морального   і матеріального  заохочення  учасників  навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

           

 

                       IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

            9.1. Відповідно до Акту прийому-передачі дошкільного закладу № 32 «Тополька» дочірнього підприємства державного акціонерного товариства шахта «Курахівська» від 11 липня 2000 року, затвердженого Рішенням Селидівської міської ради від 26 липня 2000 року № 229 «Про затвердження актів-прийому передачі дошкільних закладів з балансу підприємств ДХК «Селидіввугілля» до міської комунальної власності територіальної громади м.Селидового» даний ДОШКІЛЬНИЙ ЗАКЛАД прийнято до комунальної власності територіальної громади м.Селидового.

            Комісією, створеною згідно рішення виконавчого комітету Селидівської міської ради від 29.06.2000р. № 199  передано ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ в  оперативне  управління  земельну   ділянку площею 1 га землі, корисну площу приміщень в будівлі 1946,0 м².

 

 

 

 

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАД

10.1. Джерелами фінансування ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ є кошти- засновника;- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють- добровільні   пожертвування   і  цільові  внески  фізичних  і юридичних осіб.

            10.2.  Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно.                                              

                                                                    12

 

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

 - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження  освітньої діяльності згідно із законодавством.

            10.3. Статистична звітність за формою № 85-к про діяльність ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ здійснюється відповідно до законодавства.

            10.4.  Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільні заклади.

            За   рішенням   засновника   закладу   бухгалтерський   облік здійснюється  бухгалтерією Гірницької міської ради.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

            11.1.  Основною  формою  контролю  за  діяльністю ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  є  державна  атестація, що проводиться один раз на десять років  у  порядку,  встановленому  Міністерством  освіти  і  науки України.

            11.2.  Контроль  за дотриманням ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ державних вимог  щодо  змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади: відділом освіти міської ради.

            11.3.  Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процессом встановлюється Селидівською міською радою.

 

 

 

 

 

Завідувач

ДНЗ № 32 «Топольок»          _______________                      Л. М. Коваленко       

 

Дошкільний навчальний заклад №32 «Топольок»

 

 

Назва груп

 

Вік дітей

Вихователі

Муз.керів

Інстр.з фіз

1.

«Сонечко»

Ранній вік

 

Юшина О.М.

Губенко Н.М.

Халтуріна Л.В.

2.

«Дзвіночки»

Молодший

дошкільний вік

 

 

 Коміссарова В.В.

Спицька О.В.

 

 

3.

«Веселка»

 

дошкільний вік

 

Обухова К.В.

Устінова Ю.А.

 

 

4.

«Квіточка»

Старший

дошкільний вік

 

Столбунова Н.С.

Глазунова Р.Л.

 

 

5.

«Капітошка»

Старший та середній дошкільний вік

 

Топорова В.І.

Ворончук Л.В.

 

 

6.

«Казка»

Старший та середній дошкільний вік

 

Кожокар Г.В.

Гурєєва В.З.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 I   Аналіз роботи

педагогічного  колективу за 2016 –2017 навчальний рік.

 

Дошкільний навчальний заклад №32 «Топольок» Селидівської міської ради знаходиться за адресою: 85487м. Гірник, вул. Леніна, 6. Розрахований на 220 місць, працює за Базовим компонентом дошкільної освіти,програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього:

6

 ясельні

1

дошкільні: логопедична,

                                     різновікова,

                                       молодша,

                               середня,

                                       старша

1

1

1

1

1

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

 

4.

Кількість вихованців

109

5.

Кількість працівників усього

40

педагогічний персонал

17

обслуговуючий персонал

23

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами:

1-завідувач, 1-вихователь-методист, 1-практичний психолог,

1-вчитель-логопед, 1-музичний керівник, 1-інструктор з фізкультури,  

11-вихователів .

З них мають вищу освіту – 4педагогів :завідувач -Казакова О.М., практичний психолог Фокіна О.С., вчитель-логопед Захарова Г.Л., вихователь Коміссарова В.В.

 

 

Аналіз рівня стажу педагогічної діяльності педагогічних працівників за

статистичними підрахунками :

 

                                                              

                                                                  Від 1 року до 5 р. - 1 (5,9%)

                                                              Від 5 років до 10 р. - 2 (11,9%)

                                                              Від 10 років до 15р. - 1(5,8%)

                                                              Від 15 років до 20р. – 4 (23,5%)

                                                              Від 20 років до 25 р. - 4 23,5%)

                                                              Від 25 років і більше - 5(29,4%)

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

             Аналіз рівня віку педагогічних працівників за     статистичними підрахунками :

 

                                                                 

 

 

                                                               Від 20 років до 30р. - 2 (11,7%)

                                                               Від 30 років до 40р. - 3 (17,7%)

                                                               Від 40 років до 50р. – 3 (17,7%)

                                                               Від 50 років до 55р.-   4(23,5%)

                                                               Після 55 років  -5(29.4%)

Упродовж 2016 –2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на створення простору для творчого використання диференційованого підходу до розвивальних, виховних,навчальних завдань за основними напрямками що робить окремий акцент на ігровій діяльності дошкільника  та  виконанню головних річних завдань:

    1. Реалізувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

2. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.

3. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

   Педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючи семінари, відкриті покази занять,конкурси, розваги тощо.

 

         

 Методична робота з педагогічними кадрами 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

8

5

62,5

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

17

17

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

17

17

100

 

  Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, підсумками атестації педагогів та підвищення результативності самоосвіти.

    Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція).

Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ № 32 в 2016-2017навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту визначався комплексними освітніми програми:

 «Дитина» программа виховання і навчання  дітей від 2 до 7 років (науковий керівник В.О.Огнев'юк.) ; «Впевнений старт» (науковий керівник  М.О. Жебровський.)

     Парціальними освітніми програмами:

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з

основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.); «Україна-моя Батьківщина» програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку;«Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот»;«Вчимося жити разом» програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років»;«Казкова фізкультура» програма з фізичноговиховання дітей раннього та дошкільного віку;«Інноваційний підхід до формування компетенції дошкільників у галузі здоров'я та фізичного  розвитку» ;«Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі

(авт.:Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).

   Організація діяльності дошкільного навчального закладу 2016-2017навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016навчальному році»(лист від 20.05.2015, No 1/9-249), програмно-методичне забезпечення освітнього процесу здійснювалось відповідно до Переліку навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році.

 Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»,виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу в 2016-2017 навчальному році організовував роботу з педагогами за методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку »:

 - розпочата поглиблена робота щодо національно-патріотичного виховання

дошкільників;

 - продовжилась робота з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної

компетентності дошкільників;

 - активізувалась робота щодо екологічного виховання дошкільників;

 - продовжилась робота по створенню умов для формування основ здорового способу життя;

 - сприяли налагодженню тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо

надання якісної дошкільної освіти

 Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога які передбачені в річному плані .

 Упродовж року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином :

- формування професійної компетенції,

-збагачення інтересів,

-задовольнення духовної і професійної потреби педагогів.

 Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу.

 Методична  робота базувалася на досягненнях науки і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога,

надавала працівникам дошкільного навчального закладу дієву допомогу з питань організації освітнього процесу в закладі, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (семінари, семінари-практикуми, методичні об'єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, майстер класи тощо).

 З метою установлення довіри, взаєморозуміння, співробітництва вивчався реальний стан освітньої роботи з дошкільниками, своєчасно надавалась компетентна допомога педагогічним працівникам, шляхом проведення різноманітних методичних форм роботи, підвищувалась фахова

компетентність та професійна майстерність педагогів.

 Реалізація Базового компонента дошкільної освіти в дошкільному закладі забезпечувалась освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти інауки України та схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та відповідно до Інструктивно-методичних

рекомендацій МОН України щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист від 20.05.2015, No1/9-249).

 Згідно перспективного плану роботим ДНЗ 7 педагогів:

 вихователі: Глазунова Р.Л., Кожокар Г.В., Топорова В.І., Спицька О.В., Ворончук Л.В., Обухова К.В., практичний психолог Фокіна О.С. г  пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІППО.

На виконання  перспективного плану атестації педагогічних працівників    пройшли чергову атестацію вихователі Глазунова Р.Л., Кожокар Г.В.,  підтверджено раніше встановлений 9 тарифний розряд.

 75% педагогів систематично відвідували методичні об’єднання міста різних категорій з наступним обговоренням на нарадах при завідуючій особистих вражень, отриманих рекомендацій.

 95% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу.

На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

 -про аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий навчальний рік та пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2015-2016навчальний рік (протокол № від 09.09.2016);

 - формування якісного рівня патриотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності» (протокол №2 від 23.11.  );

 - здоров'я дітей – турбоиа спільна.Збереження здоров'я – найважливіша складова захисту дітей (протокол №3 від 22.02.2017);

 - використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку ( протокол №4 від 17.05.2017).

 

 Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

 Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари з педагогами:

 -28.09.2016 - круглий стіл «Вимоги до якості мовлення педагогів»;

 -05.10. 2016 -семінар «Малятам про економіку»;

 -26.10. 2016 -семінар «Особливості виховання патріотизму у дошкільників»;

 - 03.11.2016 - практичне заняття «Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дошкільнят»;

 - 07.12.2016 - семінар  «Робота педагога з розвитку та удосканаленню зв'язної мови дошкільників»;

 - 18.01.2017 семінар «Гендерне і статеве виховання дошкільників»;

 - 08.02.2017 -ділова гра –тренінг «Творчість. Особистість. Креативність»;

 -01.02.2017 - тренінг «Ранкові зустрічі. Лялька як персона»;

 - 15.03. 2017 -психологічний тренінг «Розвиток емпатії у педагогів»;

 - 26.04. 2017 -семінар «Співпраця з родиною». 

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинними программами.

З метою удосконалення професійної майстерності щодо організації і впровадження технології «Ранкові зустрічі», та «Лялька як персона»

в дошкільному закладі з  01.02.2017 по 28.02. 2017 року в закладі

проведені  практичні тренінгі з подальшою презентацією , ознайомлення та роботу з лялькою. В ході роботи педагоги ( логопед Захарова Г.Л., інструктор з фізкультури Халтуріна Л. В., вихователь Устінова Ю.А.) продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено працювати.

 Кожен тренінг свідчив про велику попередню роботу. У кожного педагога спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення

освітньої роботи , власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи.

 Проведена методична робота щодо підвищенню власної самоосвіти педагогів з проблем національно-патріотичного виховання дошкільників,активізації роботи з патріотичного виховання дошкільників та підвищила ефективність виховної роботи з національно-патріотичного виховання шляхом застосування проектної технології.

 З метою поповнення розвивального середовища 17.03.2017  року в методичному кабінеті  відбулась виставка-презентація дидактичних посібників, виготовленого руками педагогів. У виставці взяли участь 15педагогів та було презентовані зразки дидактичних посібників, конспектів занять.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку  педагоги  спрямовують  свою  діяльність на формування різнобічно- розвиненої, духовно- багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості. При цьому вони приділяють увагу такому пріоритетному напрямку освітньої роботи,  як патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку. З метою проведення змістовної роботи з дітьми  у групах створено відповідні умови: належне розвивальне середовище (іграшки, обладнання) і посібники (демонстраційний і роздатковий матеріал). Завдання щодо організації роботи з морально-патріотичного виховання педагоги вирішують комплексно у різних видах діяльності: заняття, бесіди ( «Україна – моя Батьківщина» , ігри, індивідуальне спілкування, моральні ситуації вибору, читання художніх творів ( вірші про Україну ) тощо.Педагоги будують доброзичливі, теплі, приязні стосунки з дітьми, що базуються на довірі один до одного, взаємоповазі. У своїй роботі вони використовують особистісно-орієнтований підхід до дітей, інтерактивні методи і прийоми.  Вони добре вивчили матеріали «Концепції громадянського виховання», де чітко окреслено основні засади, цілі, напрямки, зміст, форми та методи громадянського виховання, які цілеспрямовано та ефективно забезпечують процес розвитку і формування громадянина, тобто особистості, в якій гармонійно поєднується високі моральні чесноти: громадянська зрілість, патріотизм, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством, Батьківщиною. Вихователі передусім розвивають емоційну сферу дітей, закладають основи моральності, допомагають відчути єдність всього живого на землі. Знання, які педагоги дають дітям, базуються на духовному та моральному досвіді кожної дитини.

Головний принцип роботи педагогів ДНЗ «Топольок» - виховання добром на духовних та культурних засадах рідного народу. Завдання щодо організації роботи з патріотичного виховання вирішуються комплексно – під час занять з екологічного, пізнавального, художньо-естетичного, мовленнєвого розвитку, трудового виховання . Для реалізації зазначених завдань  вихователі використовувують широкий спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідної (предметної) та інших специфічних для молодшого віку видів діяльності (емоційне спілкування, ігрова, рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, музична діяльність тощо).

Особливу увагу приділяють педагоги  одному з важливих напрямків патріотичного виховання – це  прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних  ремесел (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символів (верба і калина, вінок, рушник). Для цього в дошкільному закладі створили «Тарасову свтлицю». З 14.11.2016 по 18.11 2016 був проведен тиждень «Говоримо українською мовою». Протягом року вихователі з дітьми приймали участь у тематичних виставках:14.10.2016 «Моя  барвиста Україна. Пейзаж за вікном», 01.12.2016 «Моя сім'я- моя фортеця»,01.03.2017- 03.03.2017 тиждень української книги, 22.03.2017 літературне свято –конкурс читців поезії Т.Г.Шевченко.

 З метою формування в дошкільників екологічного світогляду, пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчих здібностей та пізнавальної діяльності; формування практичних умінь та навичок щодо виготовлення осінніх, новорічних і різдвяних композицій, які створюють різдвяну атмосферу без знищення живого дерева в дошкільному навчальному закладі з 17.10.2016 -21.10.2016  проведена виставка « Свято урожаю» ,12.12.2016 – 16.12.2016 новорічно-різдвяних композицій «Кришталева казка». Забавні іграшки створені своїми руками та за допомогою батьків створюють відповідну святкову атмосферу. Всі роботи, що були представлені на виставку, вражали високою майстерністю виконання, вмілим використанням народних та сучасних традицій.

  Порівняно з минулим роком покращилася фізкультурно-оздоровча робота в закладі. Інструктор з фізкультури та педагоги чітко усвідомлюють, що фізичний розвиток дошкільнят спрямований, насамперед, на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я. Здоров’я дитини розглядається педагогами як багатоскладова категорія, в яку входить фізична, психічна, духовна і соціальна складові. Методична робота свідчить, що в дошкільному закладі створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Обладнання та інтер’єр спортивного залу відповідає вимогам, що дає змогу раціонально використовувати його в роботі з дітьми старшої вікової категорії та різних рівнів фізичного розвитку дітей.Достатньо нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд та відповідає санітарно –гігієнічним вимогам. Для занять на свіжому повітрі облаштовано ігровий та спортивний майданчики з необхідною атрибутикою (обручі, кеглі, скакалки, стрічки, м’ячі, дуги, торбинки з піском тощо). Інструктором з фізичного виховання Халтуріною Л.В. розроблено комплекси лікувально-оздоровчих заходів, вправи для розвитку рук і пальців, лікувальна гімнастика для очей, стопи, ніг; конспекти занять з фізкультури, спортивних свят та розваг; комплекси корегуючи вправ, оздоровчі хвилинки, рекомендації щодо організації динамічних пауз, піших переходів в різні пори року.   Завдяки достатній кількості методичної літератури, розробок, різного унаочнення педагоги мають можливість грамотно, на високому методичному рівні організовувати оздоровчо-профілактичну роботу. Інструктор з фізкультури Халтуріна Л.В. в співпраці з вихователями всіх вікових груп систематично використовують різноманітні форми фізичного виховання дітей у різних організаційних формах роботи, інтегруючи їх у різні види діяльності. Проводяться традиційне та нетрадиційне загартування дітей, гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури, впроваджують кольоро-, психо-, літо-, казко-, фітотерапії, релаксаційні вправи на релаксацію, графічні вправи, танцювально-рухову терапію, сміхотерапію, музикотерапію, різні види гімнастики, оздоровчих масажів тощо. Великого значення надається роботі з батьками, які мають бути першим прикладом для малюків в формуванні здорового способу життя.

 В термін з 10.05.2016 року по 25.05.2016 року інструктором з фізичної культури було проведено обстеження фізичного розвитку дітей :

 

 

Вікова група

Всього дітей

Добра

рухова

підготовленість

 

Задовільна

рухова

підготовленість

 

Недостатня

рухова

підготовленість

 

1.

«Веселка»

18

13(72,3%)

4(22,2%)

1(5,5%)

2.

«Квіточка»

24

17(70,6%)

7(29,4%)

-

3.

«Капітошка»

14

11(78,6%)

3(21,4%)

-

4.

«Казка»

14

11(78,6%)

3(21,4%)

-

5.

«Вишеньки»

26

21(80,8%)

5(19,2%)

-

 

Змістовними та цікавими формами методичної роботи упродовж року були:

 -14.10.2016- розвага «В здоровом тілі – здоровий дух»;

 -18.11.2016- розвага «Веселі дітлахи – спортивні діти»;

 - 02.12.2016- день здоров'я «Зимові старти»;

 -20.01.2017- розвага «Новорічні пригоди Колі та Маші»;

 - 17.02.2017- розвага «Мамо, тато, Я –моя  сім'я»;

 - 24.03.2017- розвага «Нумо, дівчата»;

 - 07.04.2017-день здоров'я «Абетка безпеки»

 - 05.05. 2017- день здоров'я «Свято спорту і здоров'я»

 

  Протягом поточного року дошкільний заклад прийняли активну участь

 у конкурсах «Дитина і світ прекрасного»,  «Академія для дошкільнят», «Web-сайт», «Сучасне заняття з мовленнєвого розвитку», «Сузір'я талановитих дошкільнят»,новорічних композицій «Заміть ялинки-зимовий букет». «Вифлеємська зірка».

 Ці заходи отримали схвальну оцінку з боку відділу освіти.

 

 Зміст методичної роботи позитивно вплинув на рівень освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

З метою підвищення ефективності роботи педагогів за

чинними програмами, вихователем-методистом  здійснювався тематичний аналіз організації освітнього процесу:

 - аналіз готовності груп до нового навчального року;

 - стан ведення ділової документації вихователів, вчителя-логопеда, практичного психолога, музичного керівника, вихователя з фізичної культури;

 - аналіз роботи з національно- патриотичного виховання;

 - аналіз мовленнєвої компетенції;

 - аналіз фізично – оздоровчої роботи.

 

 В травні місяці проведено моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти.

В ході контрольно-діагностичного обстеження на кінець 2016-2017

навчального року було охоплено 31 дитину старшого дошкільного віку.

 Зведені результати свідчать про наступне:

 

 

Критерії

Компетенція сформована

в повній мірі

Компетенція сформована в достатній мірі

Компетенція сформована посередньо

Компетенція сформована мінімально

Компетенція не сформована

1.

Біологічна зрілість

21д (68%)

8д(26%)

2д(6%)

-

-

2.

Здоров’ябережувальна компетенція

16д(52%)

12д(39%)

3д(9%)

-

-

3.

Особистісно-оцінна компетенція

16д(52%)

12д(39%)

3д(9%)

-

-

4.

Родинно-побутова компетенція

18д(58%)

10д(32%)

3д(10%)

-

-

5.

Соціально-комунікативна компетенція

10д(32%)

12д(39%)

3д (11%)

-

-

6.

Природно-екологічна компетенція

22д(71%)

4д(13%)

4д(13%)

1д (3%)

-

7.

Предметно-практична  компетенція

14д(45%)

13д(42%)

4д(13%)

-

-

8.

Художньо-продуктивна компетенція

5д(16%)

8д(26%)

17д55%)

1д (3%)

-

9.

Ігрова компетенція

20д(65%)

9д(29%)

2д(6%)

-

-

10.

Сенсорно-пізнавальна компетенція

21д(68%)

8д(26%)

1д (3%)

1д (3%)

-

11.

Математична компетенція

8д(26%)

5д(16%)

17д(55%)

1д (3%)

-

12.

Комунікативна компетенція

15д(48%)

12д(39%)

3д(10%)

1д (3%)

-

13.

Мовленнєва компетенція

12д(71%)

3д(10%)

5д(16%)

1д (3%)

-

Рівень розвитку дітей

Кількість

дітей

Рівень розвитку дітей

Високий

Достатній

Середній

Низький

31 дитина

52%

29%

17%

2%

   Проте одним із пріоритетних напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвоїкомпетентності дошкільника,здійснення підготовки дітей до школи, соціалізація дитячої особистості, надання кваліфікованої допомоги дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов. Належне місце в підготовці дітей до школи займали фронтальні, інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття.

 Організація  виховання та розвитку дітей проводиласьу розвивально-тематичному напрямку.

Під час обстеження виявлено, що діти проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі -школяра. Це виражається у серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти молодшого дошкільного віку  :

 

Вікова група

Повна міра

Достатньо

Посередньо

Не сформована

1.

Середня група

«Квіточка»

21 дитина

-

11(52,4%)

 

10(47,6%)

 

-

-

15(71,4%)

6(28,6%)

-

 

2.

Молодша група «Веселка»

18дітей

 

-

6(33,3%)

12(66,7%)

-

-

9 (50%)

9 (50%)

-

З.

Різновікова група «Капітошка»

15 дітей

-

5 (33,3%)

10(67.6%)

-

-

10(67.6%)

5 (33,3%)

 

-

4.

Логопедична група

6 дітей

-

-

4(66,7%)

2(33.3%)

-

2(33.3%)

2(33.3%)

2(33.3%)

5.

Група раннього віку

«Сонечко»

18 дітей дітей

-

9(50%)

9(50%)

-

-

12(66,7%)

6(33,3%)

-

 

 Моніторинг рівня сформованості компетенцій дошкільників за освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти показав успішне засвоєння освітніх завдань чинних Програм в групах молодшого дошкільного віку.

 

 Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через роботу гуртків.

На кінець навчального 2016-2017навчального року було охоплено гуртковою роботою 45 дітей.

Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 3 гуртки:

 -Фізкультурно-оздоровчий гурток «Спортивна гімнастика» ( 15 дітей),

керівник: інструктор з фізичної культури Халтуріна Л.В.

 -Художньо-естетичного розвитку «До-ре-мі» (15 дітей),

керівник: музичний керівник Губенко Н.М.

-Художньо-естетичного розвитку «Кольорові долоньки»(24 дитини),

керівник: вихователі Юшина О.М., Устінова Ю.А.

Гурткові заняття проводилисьу другій половині дня, у час, відведений для ігор та самостійної художньої діяльностідітей. Тривалість їх відповідалавизначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 9 –21дітей. Гурткова робота направлена на виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини.Залишається проблемою в окремих керівників гуртків своєчасне проведення відкритих занять для батьків.

 

В логопедичній групі, де перебувають діти з вадами мовлення (вчитель –логопед Захарова Г.Л., вихователі:Кожокар Г.В., Гурєєва В.З.) організація корекційно-виховної роботи з дітьми відповідала завданням корекційного навчання та виховання в логопедичних групах. Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною технікою.

У 2016-2017 навчальному році в ДНЗ №32 «Топольок» кількість дітей 14, 10 дітей  з важкими порушеннями мови,4 дитини з м'якими.

На заняттях розвивали мовлення,дрібну моторику,робили дихальні і артикакуляционные вправи,самомасаж.Знайомилися з звуками,літерами,робили звуковий аналіз,зливали склади і читали невеликі слова.Накопичували словник на вивчені звуки та за темами.За результатами ПМПК -школярі до школи готові

 На кінець року (за результатами ПМПК) 8 дітей ідуть до школи.

 

 

 

Аналіз обстежених дітей з мовленнєвими порушеннями в ДНЗ №32

                            (2016-2017навчальний рік)

 

Вік

З важкими

порушеннями

мови

З ФФПМ

Всього обстежених

дітей

Молодший вік

34

10

17

Середній вік

3

18

28

Старший вік

1

2

8

 

   У відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 №234, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.04.2016 №563/28693набув чинності Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів ,який визначає санітарно-епідеміологічні вимоги,що дозволяє створити нешкідливі умови розвитку,виховання ,навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей.        Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшою медичною сестрою Сухарєвою Л.І.

План роботи медичного працівника влючав розділи:

 - методично- організаційна робота;

 - лікувально – профілактична та оздоровча робота;

 -санітарно-просвітницька робота.

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов'язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і організації госпіталізації у разі наявності показань.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу».

 Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався  щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. Контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах ДНЗ -щоквартально, в групах раннього віку -щомісячно, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування.Особиста гігієна персоналу непорушувалась. Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду адаптації.

Своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичних щепленнь та обов'язкові медичні огляди.

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку встановленому МОЗ України.

Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі спрямована на:

 - проведення поглиблених оглядів дітей від 1 до 3 років; від 3 до 6років. (1 раз на квартал);

 - проведення антропометричних вимірювань дітей (1 раз на квартал);

 - надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення

ізоляції їх до приходу батьків (за необхідністю);

 - проходженням медичного огляду робітників ДНЗ;

 - ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та кулінарною обробкою продуктів (постійно);

 - участь у складанні перспективного і щоденного меню (щоденно);

 - перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу(щоденно);

 - підрахунок калорійності (постійно);

 - контроль за закладкою продуктів (постійно);

 - контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються (постійно);

 - контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу

(постійно);

- своєчасний патронаж дітей(2 рази на рік);

 - медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку рухів і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховногопроцесу (постійно);

 - розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на весняно-

літній період (постійно);

 Зміст протиепідемічної роботина правлено на:

 - контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним режимом згідно з інструкцією;

 -постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів (постійно);

 - складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням (двічі на рік);

 - проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з іншими респіраторними захворюваннями(постійно);

 - контроль по групах за прийманням дітей вранці (постійно);

 - суворий контроль за строками проходження персоналом медогляду

(постійно);

 - на час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових майданчиках (постійно);

 - навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму

(постійно);

 - суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. Приймання дитини тільки за наявності в неї документації із СЕС та довідки про проведення лікування (постійно).

 

      

 

Аналіз захворювання дітей ДНЗ № 32 «Топольок» за 12  місяців 2016 року

 

 

Середня

Кількість дітей

Захворіло

ГВЗ

Вітряна

оспа

Інші

зах

Інші

зах.

Проп. По хворобі

Всього

На 1000

Всього

На 1000

Всього

На 1000

Всього

На 1000

Всього

На 1000

Всього

На 1 д.

Всього

107

42

392

31

290

-

-

11

103

 

 

447

4

Ясла

19

12

631

11

579

-

-

1

53

 

 

31

2

Сад

88

30

30

20

227

-

-

10

114

 

 

356

4

 

 

Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах;

Інструктивного листа Міністерства освіти України про оздоровлення влітку та у відповідності до Плану роботи на оздоровчий період, який

обговорюється та схвалюється педагогічною радою в травні місяці.

План роботи педагогічного колективув літній період направлений на виконання оздоровчих та освітніх завдань, а саме:

Оздоровчі завдання:

 -створення умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформув

альних освітніх технологій;

-дотримання розпорядку дня, враховання чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей;

-підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої безпеки та захисту життя дітей;

 - забезпечення достатньої рухової активності, насиченої рухливими,

спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями;

 - проведення загартувальнихпроцедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

 - організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму.

Освітні завдання:

- спрямування освітньо-виховної роботи в літній період на інтеграцію різних

видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинними Програмами;

-розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову, дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками,засоби художньої літератури;

 - збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо.

План проведення свят, розваг, масових заходів спортивного та музично

-естетичного циклу на літній період 2017року;

-розклад освітньо -виховного процесу в групах;

-розпорядок дня для діючих груп.

Комплексний план загартовуючих і оздоровчих заходів складений окремо для кожної вікової групи, входить до загального плану роботи на оздоровчий період та до освітніх перспективно-календарних планів на діючих групах і розміщений на загальному стенді «Для вас, батьки!» , в батьківськихкуточках кожної діючої групи.

  Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на виробничих нарадах, на нарадах при завідуючій, фіксувались в наказах по дошкільному закладі.

Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на за

няттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах

норми від 64% до 96%.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД:

відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики.

Упродовж року проведені тематичні Тижні:

 -У вересні 2016 року –в рамках заходів до Дня фізичної культури і спорту

проведено Олімпійський урок «Фізкультуру починай і хворобу прогоняй»

 -З 19 вересня 2016 року-проведено Тиждень безпеки дорожнього руху –

«Увага! Діти на дорозі!»;

 -16.09.2016- розвага «Пригоди у місті Світлофорчика»;

 - 23.09. 2016- лялькова вистава «Огнехвостик і Огонь»;

 - 30.11.2016- казка- драматизація «Вовк та семеро козенят»

 - 23.11.2016 року по 27.11.2016 року

 - 20.02.2017 -24.02.2017- проведено«Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності»;

 - 03.04.2017-07.04.2017-проведеноТиждень безпеки дорожнього руху;

Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої роботи педагогів, освітньо-виховної роботи з дошкільниками по формуванню правил безпечної поведінкив довкіллі, виробленню довільної безпечної поведінки дітей в довкіллі, накопиченню методичних розробок, систематизації матеріалів по ОБЖД.

 Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту»

(ст. 35 Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу ,Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ,затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 №2987/227.

  Протягом року велика увага приділялась процессу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:

-відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

-прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

-збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

-дотриманню технології приготування їжі;

-складанню перспективного меню;

-організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та

грошовими нормами;

Відповідальними особами вчасно подавалсь заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування. Вартість харчування за 2016 рік була в середньому становила в групах дошкільних до 15,00грн. , в групах раннього віку до 12,00 грн.

 Згідно рішення Селидівської міської ради від 18.11.2015 №7/1-21 «Про збільшення розміру плати за харчування в дошкільних навчальних закладах на 2016 рік, наказу відділу освіти Селидівської міської ради від20.12.2016 №548 «Про організацію харчування дітей в дошкільних навчальних закладах на 2017 рік» з метою забезпечення належного рівня організації харчування діти з сімей учасників бойових дій, малозабезпечених, діти-інваліди  звільнені  від оплати за харчування на 100 %; багатодітних сімей –на 30%.

Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.

Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, кухарем із залученням старшої медичної сестри.Складання меню-розкладу здійснюється старшою медичною сестрою, кухарем на підставі двотижневого меню та вчасно підписується керівником закладу. Працівники, які займаються з організацією харчування дітей, вчасно проходять обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, санітарним і спеціальним одягом.

Упродовж 2016 року спеціалісти санітарно –епідеміологічної служби управління освіти адміністрації здійснювали контроль за організаці

ю харчування дітей у ДНЗ.

 

 

План роботи дошкільного навчального закладу №32 та ЗОШ І-ІІI ступенів

№17 що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу,

затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи.

План передбачає роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції); методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику

спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей старшого дошкільного віку тапершокласників.

Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені ширми

«Готуємо майбутнього першокласника»з рубриками:

- Що таке «готовність до школи»?

- Особиста готовність до школи

- Інтелектуальна готовність дитини до школи

- Вольова готовність дитини до школи

- Режим майбутнього школяра

- Як відповідати на дитячі запитання

- Які ви батьки?

- Поради батькам.

До уваги батьків вихователями закладу підготовлений

Педагогічний порадник: «Як допомогти дитині успішно вчитись в школі».

Проведення бесіди з батьками дітей старшого дошкільного віку

за круглим столом«Чому важко першокласнику?».

Одним із основних завдань

роботи педагогічного колективув минулому навчальному році було:

сприяти налагодженню тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо

надання якісної дошкільної освіти.

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на вихованнята розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

 

 В грудні 2016 року створили Веб-сайт дошкільного навчального закладу, за посиланням: http://dnz32topolok.donetskedu

Розробник сайту, його креативний керівник та адміністратор –

психолог  дошкільного навчального закладу №32 Фокіна Ольга Сергіївна.

Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про

діяльність дошкільного навчального закладу та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір мережі Інтернет.

Весь зміст на сайті тематично поділено на розділи. Веб-сайт дошкільного навчального закладу містить сторінку практичного психолога, логопеда, муз.керівника, інструктора з фізичного виховання. Оновлення сайту здійснюється постійно.

 

Активізувати позицію сучасних батьків можна лише завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, прозорості та відкритості роботи дошкільного навчального закладу через роботу сайту, створення відкритих груп на Фейсбук, залучення батьків до спілкування через інтернет-мережі. Саме в цьому напрямку і працює колектив нашого дошкільного закладу.

Залишається актуальним:

 - забезпечення якості дошкільної освіти через наступність у роботі дошкільного навчального закладу, початкової школи та сім’ї, що пов’язане з реформами в початковій ланці освіти;

 -взаємодію дошкільного закладу з батьками вихованців здійснювати через

залучення батьків (осіб, що їх замінюють), інших членів родин вихованців до участі в освітньому процесі закладу,залучаючи батьків до презентації

роботи закладу і груп, спостереження за роботою фахівців із дітьми і поступового переходуна рівень партнерської взаємодії членів родин з педагогами в організації і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів,

екскурсій, свят, розваг, гуртків тощо;

 - зметою своєчасного інформування батьків про завдання та зміст освітньої роботи з дошкільниками, донесення до родинн нееобхідних психологічних,педагогічних, медичних знань активніше використовувати Інтернет та соціальні мережі всім педагогам закладу,

створюючи персональні блоги та сторінки групу соціальній мережі

Facebоok.

 

 Один з найважливіших напрямків роботи психолога надолужити прогалини в розвитку комунікативних здібностей малят, допомогти їм налагодити стосунки з однолітками.Фдже невміння спілкуватися, конфліктність, «ізольованість»- не лише ознаки слабкої адаптації дитини до навколишнього світу, а й причини серйозних емоційно- особистісних проблем у майбутньому.Для розв'язання проблем протягом року проводились різноманітні діагностичні обстеження вихованців:

-         рівень готовності до шкільного навчання;

-         дослідження рівня адаптації дітей до умов ДНЗ;

-         виявлення обдарованих дітей;

-         родинних стосунків;

-         соціометричне обстеження дитячого колективу;

-         емоційно-вольової сфери;

-         пізнавальної сфери дитини.

В жовтні та в квітні проводилось діагностичне обстеження готовності дітей до шкільного навчання.За результатами першого обстеження 12% дітей виявили високий рівень готовності, 66% -середній, 22% - низький. Протягом року проводилась корекційно-розвивальна робота з підгрупою дітей. Окрім цього неодноразово проводилися консультації з вихователями,сумісно добиралися вправи з урахуванням рівня розвитку дітей,проводились бесіди та консультації з батьками з питань підготовки майбутніх першокласників. Наприкінці року повторне обстеження показало наступні результати: 32% -високій рівень, 57% - середній,11%- низький.Для сприяння адаптації дітей до умов ДНЗ було оформлено інформаційні куточки для батьків дітей раннього віку, проводилися бесіди  з вихователями. За даними обстеження 68% виявили високий рівень адаптованості до умов ДНЗ, 26%- середній, 6%- низький. З метою виявлення здібностей дітей проводилось діагностичне обстеження вихованців старшого віку. За його результатами у  11 дітей виявили музичні здібності, 13- артистичні, 5- літературні,4 – художніх,7 – технічних, 9- спортивні,2 – інтелектуальні.Згідно отриманих даних було проведено консультації з вихователями щодо подальшої роботи з розвитку здібностей цих дітей, дібрано розвивальні ігри та вправи.

Протягом року проводилась робота з профілактики негативних проявів поведінки серед дітей. Для цього було поведено діагностичне обстеження рівня агресивності та тривожності  вихованців старших  груп. Високого рівня агресивності виявила -1 дитина,середній -2%, низький- 42%; високого рівня тривожності виявлено не було, середній – 13%. Низький- 87%. В лютому було проведено соціометричне обстеження дитячих колективів старшої, логопедичної, різновікової груп, за результатами якого 5 дітей мають статус «зірок», знехтуваних та ізольованих немає.

 

   Аналіз організації та результатів обліку дітей закріпленої території

і здійснення соціально-педагогічного патронату

У відповідності до ЗаконівУкраїни «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Положення про дошкільний навчальний заклад», «Про систему роботи з дітьми, які не в

ідвідують дошкільні навчальні заклади» ( інструктивно –методичний лист МОН України від 04.10.2007р. No1/9-583), «Про організацію роботи з дітьми

старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади» (лист МОН України від 18.12.2000р. No 1/9-510), «Про забезпечення сприятливих умов для організованої підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи» ( лист МОН України від 04.04.2005 року No1/9-163), та «Проздійсненнясоціально-педагогічного патронату»(Від 17.12.2008р.No1/9-

811), працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону.Адміністрація проводила протягом року певну роботу щодо охоплення дітей дошкільною освітою:-До 20.06.були створені робочі групи з обліку дітей.-З 20.06. по 20.09. проводився облік дітей закріпленогомікрорайону та складались персоніфіковані списки дітей дошкільного віку відповідно до затвердженого зразка.

- списки оформлені в електронному варіанті, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється;

- складено заходи щодо роботи з сім’ями дітей, які не відвідують дошкільні заклади.

Для залучення сімей до навчального процесу, проведення з ними просвітницької роботи,

організовані такі заходи:

 - патронат сімей вдома (вихователями груп, психологом,медсестрою);

 - телефонний патронат;

 - надана інформація про зміст та режим роботи дошкільного закладу через інформаційні

стенди тощо.

           

Так станом на 01.09. на території нараховувалось:

 

Навчальний рік

Кількість дітей

Охопл.

дошк.

освітою

 

Охопле.

патронатом

 

Не

охоплен.

освітою

 

Примітка

2016

117

112

105

-

 

 

Упродовж року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей , за результатами яких складалися акти, за потреби

надавалась психолого-педагогічна допомога.В ДНЗ створений та постійно поновлюється соціальний паспорт. Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку»

від 27.09.2010 року No 1/9-666 у 2013/2014 продовжувати роботу по виявленню і охопленню дошкільного освітою усіх дітей старшого

дошкільного віку по мікрорайону обслуговування.Продовжувати коригувати

управлінську діяльність щодо виконання вказаних інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України.

 

 Матеріальна база дошкільного навчального закладу у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що знаходиться у задовільному робочому

стані.У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання

Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Згідно наказу відділу освіти міської ради від 12.10.2016 року №420 про проведення комплексної перевірки дошкільного навчального закладу №32 «Топольок» було забезпечено виконання робочої програми  з питань визначення реального стану організації та здійснення освітньо- виховного процесу,  ефективності управління дошкільним навчальним закладом з 23.11.2016  по 07.12.2016 року.

На підставі висновку комісії  щодо організації та здійснення освітньо- виховного процесу, рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти здійснюється на задовільному рівні. Адміністрацією закладу було складено план заходів щодо ліквідації зауважень, виявлених під час комплексної перевірки з визначенням конкретних термінів щодо їх усунення.

 

 

В цілому рівень роботи педагогічного колективу по виконанню роботи за 2016-2017 навчальний рік можна відзначити, як достатній.

Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2017

-2018 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене

постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 No 305), нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 No 234),

інших нормативно-правових актів:

 - НаказуМОН України від 20.04.2015 No 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за No520/26965

 - Наказу Міністерства No 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за No 173/26618

 - Листа МОН України від 12.08.2016 No 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

 - Листа МОН від 16.06.2016 No 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

 - Листа МОН України від 25.05.2016 No2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного

регламенту для дошкільних навчальних закладів»

 

 - Листа МОН України від 06.11.2015 No 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у дошкільному навчальному закладуна 2017/2018 навчальний рік визначаються з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров`я упродовж дошкільного дитинства. Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, зберігають актуальність і нині з метою налагодження послідовної

Системи роботи, спрямованої на їх реалізацію.

 

ІІ. Завдання на навчальний рік:

 

 Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріорітетних напрямів державної політики у галузі освіти.

 Продовжуючи роботу щодо створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принціпів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, які сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєвокомпетентної особистості дитини ,формуванню ії фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

 

 - національно-патріотичне виховання;

 

 - формування основ здорового способу життя;

 

 - економічне виховання.

 

А серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість –творча гра(сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, авторські твори) і робота з дитячою книжкою. Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей.

 Отже, плануючи роботу на новий 2017-2018навчальний рік, вважаємо  доцільне врахувати, що функціонування дошкільної освіти у 2016-2017н.р. регламентується законодавчо-нормативними документами, що визначають мету, завдання, зміст дошкільної освіти і регулюють діяльність дошкільних навчальних закладів.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти буде забезпечуватися освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України або схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичноради з питань освіти МОН України (лист від 12.08.2016 No 1/9-432)та відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах .