ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №32 "ТОПОЛЬОК" м. ГІРНИК

НОРМАТИВНО - ПРАВОВА БАЗА ДНЗ

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти                                                            Рішення міської ради

Селидівської міської ради                                      від ___________2018 року

Начальник відділу освіти                                        № ____________

________О.О.Соломахіна                                         

від ___________2018 року                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) №32 «ТОПОЛЬОК» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Прийнято загальними

                                                                      зборами трудового

                                                                      колективу

                                                                      протокол від 20.04.2018

                                                                              № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

            1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 32 «Топольок» комбінованого типу комунальної форми власності (далі –заклад дошкільної освіти) передано до комунальної власності територіальної громади м.Селидового на підставі рішення виконавчого комітету Селидівської міської ради від 26.07.2000 р. № 229 «Про затвердження актів прийому передачі дошкільних закладів з балансу підприємств ДХК «Селидіввугілля».

            1.2. Юридична адреса закладу дошкільної освіти: 85487, Донецька область, місто Гірник, вулиця Шахтарської Слави, 6; телефон: 5-12-82.

            1.3. Скорочена назва закладу дошкільної освіти – ЗДО № 32 «Топольок».

            1.4. Засновником закладу дошкільної освіти є Селидівська міська рада, яка здійснює фінансування   закладу дошкільної освіти,   його  матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує   будівництво  і  ремонт  приміщень,  їх  господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

            1.5. Заклад дошкільної освіти в своїй  діяльності  керується Конституцією    України,    Законом України "Про освіту",  Законом України "Про  дошкільну освіту" , Положенням  про  заклад  дошкільної освіти (далі  - Положення), власним статутом, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

            1.6. Заклад дошкільної освіти є  юридичною  особою, має рахунки  в  органах казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку.

            1.7. Заклад дошкільної освіти  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

            1.8. У закладі дошкільної освіти під час реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти.

            1.9. Діяльність закладу дошкільної освіти  направлена на реалізацію основних   завдань  дошкільної  освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

            1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чиним законодавством, Положенням про заклад дошкільної освіти та даним статутом.

            1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію  завдань  дошкільної  освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту";

- забезпечення  рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально - технічної бази.

            1.12. Взаємовідносини  між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

            1.13. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності приймає його засновник.

            1.14. Заклад дошкільної освіти  має право здійснювати обробку персональних даних працівників закладу та дітей згідно з чинним законодавством.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ГРУП ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            2.1. Заклад дошкільної освіти  за проектною потужністю розрахований на 220 місць.

            2.2. Групи загального розвитку комплектуються за віковими, різновіковими ознаками. Групи для дітей з порушенням мовлення комплектуються для дітей з урахуванням характеру і рівня мовленнєвого недорозвинення. Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

            2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи: 5 - загального розвитку, 1 - спеціальна для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (далі – ФФНМ).

            2.4. Всі групи в закладі дошкільної освіти з денним режимом перебування дітей.

            2.5. Наповнюваність груп у  закладі дошкільної освіти  становить:

- для дітей віком від одного  до трьох років – до 15 осіб;

- для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;

- різновікові – до 15 осіб;

- для дітей з ФФНМ – 12 осіб;

- інклюзивні групи - до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами);

- в оздоровчий період – до 15 осіб з урахуванням щоденного відвідування вказаної наповнюваності – до 80%.

            2.6. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється  керівником  протягом  календарного  року на підставі заяви батьків або осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  заклад дошкільної освіти,  свідоцтва про народження, ідентифікаційного коду, відповідного документа для встановлення батьківської плати, згоду батьків на обробку персональних даних.          

            Для  прийому дітей з порушенням мови до групи з ФФНМ додатково  подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.

            2.7. За дитиною зберігається місце в  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).          

            2.8. Відрахування   дітей   із   закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на  підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість  її  подальшого  перебування в закладі дошкільної освіти  даного типу; такий висновок одночасно повинен містити  рекомендації щодо типу закладу дошкільної освіти, в якому  доцільне подальше перебування дитини;

- у  разі  несплати  без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

            2.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти  письмово повідомляє  батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

            2.10. Переведення дітей із однієї вікової групи до іншої здійснюється впродовж навчального року, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

            2.11. Заклад дошкільної освіти  здійснює соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми з особливими освітніми потребами, та сімей з дітьми, які не відвідують заклад дошкільної освіти  з інших причин (відсутність чи віддаленість закладів освіти, фізична неспроможність батьків водити дитину до закладів освіти тощо).

 

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            3.1. Заклад дошкільної освіти  працює за п'ятиденним робочим тижнем.

            Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

            3.2.  Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти:

- початок роботи з 7 години 00 хвилин;

- закінчення роботи о17 годині 30 хвилин.

            3.3. Щоденний графік роботи всіх груп закладу дошкільної освіти  становить 10,5 годин.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            4.1. Навчальний  рік  у  закладі дошкільної освіти  починається  1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

            З 1 червня до 31 серпня  (оздоровчий  період)  у  закладі дошкільної освіти  проводиться оздоровлення дітей.

            4.2. Діяльність закладу дошкільної освіти  регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

            4.3. Мовою освітнього процессу в закладі дошкільної освіти  є державна мова.

            4.4. Освітній процесс в закладі дошкільної освіти  здійснюється за освітніми програмами, які мають містити:

- загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

- форми організації освітнього процесу;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

- інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

            4.5. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його керівником.

            4.6. Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

            4.7. На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу.

            4.8. План роботи закладу дошкільної освіти затверджується керівником цього закладу.

            4.9. В закладі дошкільної освіти  додатковою організаційною формою освітнього процессу є гурткова робота.

            4.10 Гурткова робота організована з урахуванням інтересів та здібностей вихованців, запитів батьків, наявних матеріально-технічних умов та кадрового забезпечення.

            4.11. Керівники гуртків планують освітню роботу з дітьми з урахуванням вимог Базового компонента дошкільної освіти України та чинних програм. Окрім основних програм, для організації роботи з дітьми в гуртках використовують додаткові парціальні та інші програми, затверджені відповідно до законодавства, які є основою для організації діяльності закладу дошкільної освіти за певним пріоритетним напрямом (художньо-естетичний, пізнавальний, етнокультурний, фізкультурно-оздоровчий, тощо).

            4.12.  Додаткові освітні послуги заклад дошкільної освіти  не надає.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            5.1. Організація харчування дітей в закладі дошкільної освіти здійснюється згідно з Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

            5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено  триразове харчування: сніданок, обід, вечеря.

            5.3. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється на підставі укладених договорів про закупівлю продуктів харчування. Постачання продуктів харчування  і продовольчої сировини здійснюється спеціальним автотранспортом.

            5.4. Харчування   дітей  здійснюється  відповідно  до  Постанови Кабінету Міністрів України "Про  затвердження  норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

            5.5. Під   час  оздоровчого  періоду  організовується додатковий прийом їжі - другий сніданок з 10.00 до 11.00 у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки.

            5.6. Загальне керівництво організацією харчування здійснює керівник закладу дошкільної освіти.

            5.7. Селидівська міська рада забезпечує безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій відповідно до чинного законодавства.

            5.8. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених Селидівською міською радою.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            6.1. Заклад дошкільної освіти діти забезпечено постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється сестрами медичними старшими, які входять до штату закладу.

            6.2. Медичний  персонал  здійснює  профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль   за   станом здоров'я, фізичним   розвитком  дитини, організацією фізичного виховання,  загартуванням,  дотриманням санітарно-гігієнічних   норм   та   правил,   режимом   та  якістю харчування.

           

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

            7.1. Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

- діти дошкільного віку, вихованці;

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, вчитель-логопед, практичний психолог, музичні керівники та інші спеціалісти;

- помічники вихователів;

- сестри медичні старші;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

            7.2. За   успіхи   у   роботі   встановлюються   такі   форми матеріального та морального заохочення: подяки з занесенням до трудової книжки, грамоти, знак Відмінника освіти України Міністерства освіти і науки України, грошові премії за участь у конкурсах, з нагоди професійних свят.

            7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

            7.4. Дитина має гарантоване державою право на:

- безоплатну дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.       

            7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини.   

            7.6. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- поважати гідність дитини;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.

            7.7. Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законом України "Про освіту".        

            7.8.  Працівники  закладу дошкільної освіти у  відповідності  до статті 26 Закону  України  "Про  забезпечення  санітарного  та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) проходять періодичні безоплатні  медичні  огляди 2 раза на рік.          

            7.9. Педагогічний  працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує  результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

            7.10. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

            7.11. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- участь у громадському самоврядуванні закладу дошкільної освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;

            7.12. Педагогічні працівники зобов'язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуватися педагогічної етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу дошкільної освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.     

            7.13.  Педагогічні  працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

            7.14. За результатами атестації педагогічних працівників закладу дошкільної освіти визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", а вихователям-методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель-методист".

            7.15.  Педагогічні  працівники,  які  систематично  порушують статут,  правила  внутрішнього  розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують   посадових   обов'язків,  умови  колективного  договору (контракту)   або   за  результатами  атестації  не  відповідають займаній  посаді,  звільняються  з  роботи  відповідно  до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється його засновником – Селидівською міською радою, відділом освіти Селидівської міської ради.

            8.2. Безпосереднє керівництво закладом дошкільної освіти здійснює його директор.

            8.3. На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту за відповідною спеціальністю не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

            8.4. Керівника закладу дошкільної освіти призначає на посаду та звільняє з посади засновник або уповноважений ним орган.

            8.5. Директор закладу дошкільної освіти:

- відповідає   за   реалізацію   завдань   дошкільної   освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту",  та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює  керівництво  і  контроль  за діяльністю закладу дошкільної освіти;

- діє  від  імені закладу, представляє його в усіх державних та інших   органах,   установах   і  організаціях,  укладає  угоди  з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається  в  установленому  порядку  майном  і коштами закладу дошкільної освіти і  відповідає  за  дотримання  фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає   на   роботу   та   звільняє  з  роботи  працівників закладу дошкільної освіти;

- видає  у  межах  своєї  компетенції  накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює  організацію  харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує   посадові та робочі  інструкції  працівників  за  погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує  дотримання  санітарно-гігієнічних, протипожежних норм  і  правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює  відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку,    виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує  ініціативу  щодо  вдосконалення  освітньої роботи, заохочує    творчі    пошуки,  дослідно-експериментальну   роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;

- забезпечує відкритість діяльності закладу дошкільної освіти.

            8.6. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються установчими документами цього закладу.

            До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.           

            На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

            Головою педагогічної ради закладу дошкільної освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

            Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

- схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

- визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

- затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.

            Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.     

            8.7.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори колективу закладу дошкільної освіти.

            Загальні збори заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.          

Термін їх повноважень становить один рік.

            Рішення   загальних   зборів  трудового колективу приймаються  простою  більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

            Загальні збори трудового колективу:

- приймають Статут;

- обирають  раду  закладу дошкільної освіти,  її  членів  і  голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують  звіт керівника закладу, голови ради закладу дошкільної освіти  з  питань  статутної  діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають   питання   освітнього процесу,   методичної   та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

- затверджують  основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.

            8.8.  У  період  між  загальними зборами діє рада закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою.

            Засідання  ради  закладу  дошкільної освіти є  правомірним, якщо в ньому  бере  участь  не  менше  двох  третин її членів (працівники закладу дошкільної освіти, батьки, засновники, спонсори та інші).

            Рада  закладу  організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає  питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення  матеріально-технічної  бази,  поповнення й використання бюджету закладу, вносить   пропозиції   щодо   морального   і матеріального  заохочення  учасників  освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

           

IX. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти.

            9.2. Майно, закріплене за комунальним закладом, належить закладу дошкільної освіти на правах оперативного управління.

            9.3. Заклад дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

            9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу дошкільної освіти проводиться лише у випадках, передбачених чиним законодавством. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

           

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", Закону України «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

            10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.

            10.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

- засновника;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством.

            10.4.  Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником має право:

- придбати,  орендувати  необхідне  йому  обладнання  та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним  особам  для  провадження  освітньої діяльності згідно із законодавством.

            10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства.

            За рішенням керівника закладу дошкільної освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через централізовану бухгалтерію.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ            ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

            Контроль  за  діяльністю закладу дошкільної здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

           

 

 

Керівник ЗДО № 32 «Топольок»          _______________  Л.М.Коваленко